Con Ba Ba

 Họ Ba Ba (Trionychidae) thuộc họ Rùa (Testudines) và bao gồm một số chi; Ba…