Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC lần thứ 6, 2021 – Phần 1

Hội thảo quốc tế VIỆT NAM HỌC lần thứ 6, 2021 – Phần 1

Thông tin chung

Thời gian tiến hành:  Hà Nội, 16-17 tháng 8 năm 2021.
Vị trí tổ chức:  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

      Gồm có 10 Tiểu ban nội dung :

Tiểu ban 1:  Các vấn đề khu vực và quốc tế

      Trưởng tiểu ban:  PGS. TS. NGUYỄN HUY HOÀNG – Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. PHẠM QUANG MINH – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS. TS. NGUYỄN XUÂN TRUNG – Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Thư ký tiểu ban: TS. LÊ PHƯƠNG HÒA – Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 2: Tư tưởng, chính trị

     Trưởng tiểu ban:  PGS.TS. NGUYỄN TÀI ĐÔNG – Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. ĐỖ QUANG HƯNG – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và TS. TRẦN TUẤN PHONG – Tạp chí KHXH Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Thư ký: ThS. HOÀNG MINH QUÂN – Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo

     Trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH – Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. LÂM BÁ NAM – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. CHU VĂN TUẤN – Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Thư ký: TS. BÙI THỊ BÍCH LAN – Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển con người Việt Nam

      Trưởng tiểu ban: PGS.TS. LÊ PHƯỚC MINH – Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Phó trưởng tiểu ban:  GS.TS. NGUYỄN QUÝ THANH – Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ – Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Thư ký: TS. NGUYỄN THỊ LÊ – Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ và Môi trường

     Trưởng tiểu ban: PGS. TS. BÙI QUANG TUẤN – Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. TRƯƠNG QUANG HẢI – Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS. TS. NGUYỄN CHIẾN THẮNG – Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Thư ký: ThS. TRẦN THỊ MỸ ANH – Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học

     Trưởng tiểu ban: GS.TS. NGUYỄN VĂN HIỆP – Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Phó trưởng tiểu ban:  GS.TS. MAI NGỌC CHỪ – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP – Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Thư ký: TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật

      Trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC MINH – Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. BÙI NGUYÊN KHÁNH – Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
    Thư ký: TS. NGUYỄN LINH GIANG – Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ

      Trưởng tiểu ban: PGS.TS. ĐINH QUANG HẢI – Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. NGUYỄN VĂN KHÁNH – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. NGUYỄN TUẤN CƯỜNG – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Thư ký: TS. PHẠM THỊ HỒNG HÀ – Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 9: Văn hóa

     Trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM – Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: GS.TS. NGUYỄN QUANG NGỌC – Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, và GS.TS. LÊ HỒNG LÝ – Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Thư ký: TS. VŨ HOÀNG HIẾU – Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiểu ban 10: Xã hội

     Trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC VINH – Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
      Phó trưởng tiểu ban: PGS.TS. NGUYỄN TUẤN ANH – Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC – Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
     Thư ký: TS. TRẦN NGUYỆT MINH THU – Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

… tiếp theo ở Phần 2 …

MỜI XEM :
◊  Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6, 2021 – Phần 2.

GHI CHÚ :
◊  Nguồn:  Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
◊  Chữ nghiêng, chữ đậm và hình ảnh do Ban Tu Thư – thanhdiavietnamhoc.com thiết lập.

BAN TU THƯ
07 /2021


(Visited 676 times, 1 visits today)