Sài Gòn xưa – Bộ Sưu tập – DINH THỰ 1

Dinh Toàn quyền Norodom

     Dinh Toàn Quyền được xây dựng vào ngày 23/2/1868 đến năm 1873 mới hoàn thành và được đặt tên Dinh Norodom. Từ năm 1871 được gọi là Dinh Thống Đốc, đến năm 1945 được gọi là Dinh Toàn Quyền. Tháng 9-1945, Dinh trở thành trụ sở Cao ủy Pháp ở Việt Nam. Năm 1954 được đổi tên là Dinh Độc Lập. (nguồn: Sài Gòn – Hòn ngọc viễn đông 2016 – Phó giáo sư, Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng)

GHI CHÚ:
◊  Hình ảnh gốc đen trắng hoặc màu được sêpia hoá bởi Ban Tu Thư.

MỜI XEM:
◊  Sài Gòn xưa – Bộ Sưu tập – BẾN – Bến Nhà Rồng

BAN TU THƯ
11 /2019

(Visited 1 times, 1 visits today)